La viso-espaial


Es compon de múltiples proves la seqüència de les quals es va determinant en base a un qüestionari previ als resultats de l'avaluació optomètrica i a les respostes que es van donant en cada test.


Visit Site

Viso-perceptiva

Avaluem com el nen/a és capaç de processar la informació que li arriba de l’entorn. S'avaluen capacitats de discriminació, memòria visual, relacions viso-espacials, memòria en seqüències, velocitat lectora i d'altres tests que relacionen la integració sensorial i el sistema perceptiu.

Project Details

: